مسئول فنی

مسئول فنی

کارشناس فنی سالن  جهت پاسخگویی سوالات مربوط به غرفه سازی به شرح زیر اعلام می گردد:

آقای گلبند:09123573645