تعرفه

تعرفه

تعرفه های نمایشگاه:

 

بخش ریالی

عنوان گروه

سالن

مبلغ واحد هر مترمربع

گروه A

38

890,000ریال

فضای باز 440,000 ریال

 

بخش ارزی

سالن

مبلغ واحد هر مترمربع

فضای سرپوشیده 9,400,000 ریال
فضای باز 5,760,000 ریال

 

  • تمامی تعرفه های یاد شده مربوط به غرفه های بدون تجهیزات (زمین خام) می باشد.
  • حداقل متراژ جهت غرفه های داخل سالن سرپوشیده (ریالی یا ارزی) شامل غرفه های با تجهیزات پیش ساخته و یا خودساز 12 مترمربع و جهت غرفه های فضای باز 30 مترمربع می باشد.
  • 9% مالیات بر ارزش افزوده بر اساس درصد مصوب برای سال 1397 به مبالغ فوق افزوه خواهد گردید.