تعرفه

تعرفه

تعرفه های نمایشگاه:

 

بخش ریالی

عنوان گروه

سالن

مبلغ واحد هر مترمربع

گروه A

38,44,31,35

متعاقبا اعلام می گردد

فضای باز متعاقبا اعلام می گردد

 

بخش ارزی

سالن

مبلغ واحد هر مترمربع

فضای سرپوشیده متعاقبا اعلام می گردد
فضای باز متعاقبا اعلام می گردد

 

  • تمامی تعرفه های یاد شده مربوط به غرفه های بدون تجهیزات (زمین خام) می باشد.
  • هزینه برق و بیمه به تمامی تعرفه های فوق اضافه خواهد شد.
  • حداقل متراژ جهت غرفه های داخل سالن سرپوشیده (ریالی)  24 مترمربع و جهت غرفه های فضای باز 30 مترمربع می باشد.
  • حداقل متراژ برای غرفه های ارزی 12 متر مربع میباشد
  • 9% مالیات بر ارزش افزوده بر اساس درصد مصوب برای سال 1401 به مبالغ فوق افزوه خواهد گردید.