تبلیغات محیطی

تبلیغات محیطی

تبلیغات محیطی یکی از موثرترین روش های معرفی شرکت ها و جذب بازدیدکننده در محوطه نمایشگاه می باشد.
از این رو، ستاد برگزاری نسبت به رزرو انواع تبلیغات محیطی در سطح نمایشگاه فقط برای شرکت های حاضر در نمایشگاه برق در طول برگزاری نموده است.

جهت هماهنگی های لازم با ستاد تماس حاصل فرمایید

42917118