صدور مجوز غرفه سازی

صدور مجوز غرفه سازی

📣📣 صدور مجوز غرفه سازی از تاریخ 28 الی 30 بهمن ماه از طریق ورود به سامانه اینترنتی www.esbatonline.ir امکان پذیر می باشد.

💡 شایان ذکر است صدور مجوز صرفا در صورت تسویه حساب هزینه غرفه و خدمات، تحویل چک و تعهدنامه ارزی - ریالی جهت شرکت های ریالی و پرداخت ودیعه غرفه سازی امکان پذیر است.

💡💡 غرفه سازی برای غرفه های بالای 36 مترمربع امکان پذیر است.

💡💡💡 اعضای انجمن غرفه سازان از پرداخت ودیعه غرفه سازی معاف می باشند.

💡💡💡💡 پیمانکار غرفه ساز می بایست از غرفه سازان مجاز معرفی شده توسط شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران که در سایت www.iranfair.com مشخص شده، انتخاب گردد و مجوز به سایر غرفه سازان و خود مشارکت کنندگان اعطا نخواهد شد.

💡💡💡💡💡با توجه به ابلاغ جدید نمایشگاه مبنی بر اخذ هزینه حق کسب و کار ارائه فیش واریز به شرکت سهامی جهت صدور مجوز الزامی می باشد.

فرم 102

فرم انشعاب برق

مدارک مورد نیاز

تعهدنامه لباس فرم

قوانین و مقررات