صدور مجوز غرفه سازی

صدور مجوز غرفه سازی

📣📣 صدور مجوز غرفه سازی در تاریخ 27 بهمن ماه از طریق ورود به سامانه اینترنتی www.esbatonline.ir امکان پذیر می باشد.
💡 شایان ذکر است صدور مجوز صرفا در صورت تسویه حساب هزینه غرفه و خدمات، تحویل چک و تعهدنامه ارزی - ریالی جهت شرکت های ریالی و پرداخت ودیعه غرفه سازی امکان پذیر است.
💡💡 تمامی غرفه سازان می بایست یک نسخه از تمامی مدارک زیر را به دفتر ستاد واقع در نمایشگاه بین المللی سالن 35 در روز اول غرفه سازی تحویل نمایند.
💡💡💡 غرفه سازی برای تمامی غرفه ها امکان پذیر بوده و محدودیت متراژ در نظر گرفته نشده است.
💡💡💡💡 اعضای انجمن غرفه سازان از پرداخت ودیعه غرفه سازی معاف می باشند.

فرم 102

فرم انشعاب برق

مدارک مورد نیاز

تعهدنامه لباس فرم

قوانین و مقررات