راهنمای درخواست قرارداد خرید تضمینی برق

راهنمای درخواست قرارداد خرید تضمینی برق

شرایط درخواست قرارداد خرید تضمینی برق

• متقاضیانی می توانند تقاضای قرارداد خرید تضمینی برق تجدیدپذیر از این سازمان بنمایند که دارای پروانه احداث معتبر باشند.
• به علاوه، این متقاضیان حتماً باید سه مجوز اتصال به شبکه، محیط زیست، و زمین را برای پروژه مندرج در پروانه احداث دریافت نموده باشند. توضیح اینکه مجوز زمین باید بطور رسمی و قطعی در اختیار داشتن زمین مناسب برای احداث نیروگاه را اثبات نماید.
• برای نیروگاه های زیست توده مبتنی بر زباله شهری مجوز شهرداری و برای نیروگاه های برقآبی کوچک مجوز شرکت آب و آبفا یا آب منطقه ای (بخش آب وزارت نیرو) نیز ضروریست.
• برای متقاضیانی که از سرمایه گذاری خارجی استفاده می کنند اخذ مجوز سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران (مجوز FIPPA) نیز الزامی می باشد.

متقاضیان می توانند درخواست خود را به شرح ذیل به سازمان ارائه نمایند :

• درخواست باید رسمی و کتبی باشد.
• تصویر پروانه احداث معتبر و مجوزهای فوق الذکر اگر قبلاً به ساتبا ارائه نشده است، ضمیمه شود.
• در متن درخواست میزان پارامتر α مورد نظر متقاضی برای استفاده در فرمول تعدیل ذکر گردد.
• اطلاعات لازم برای تکمیل پیوست های قرارداد شامل:«خلاصه مشخصات فنی نیروگاه»، «برنامه زمانبندی احداث و بهره برداری» و «جدول تخمین تولید برق سالانه نیروگاه» به پیوست باشد.
• کپی اساسنامه، آگهی های روزنامه بویژه در خصوص تغییرات شرکت، کد اقتصادی، شناسه ملی و مدارک شناسایی صاحبان امضاء مجاز نیز باید به ساتبا تحویل شوند.
• توضیح: ارائه مجدد مدارک فوق الذکر چنانچه قبلاً به ساتبا ارائه شده باشند (مثلاً هنگام ثبت نام الکترونیکی) در صورتی که تغییراتی نیز در مفاد آنها صورت نگرفته باشد، ضرورت ندارد.

نمونه قرارداد خرید تضمینی برق