قوانین ، مقررات و ضوابط

قوانین ، مقررات و ضوابط

آیین نامه ها و قوانین

 
 
 
قانون برنامه ششم توسعه قانون برنامه ششم توسعه 
جزء 1 و جزء 4 بند ب سیاست های کلی نظام جزء ۱ و جزء ۴ بند ب سیاست های کلی نظام بند 7 سیاست های کلی نظام در اصلاح الگوی مصرف بند ۷ سیاست های کلی نظام در اصلاح الگوی مصرف
قانون بودجه سال 1396 کل کشور قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور  مصوبه وزیر - نرخ خرید برق - ماده ب 133آیین نامه اجرایی بند ب ماده ۲۵
 مصوبه وزیر - نرخ خرید برق - ماده ب 133آیین نامه اجرایی بند ۱۹ قانون بودجه سال ۹۲  مصوبه وزیر - نرخ خرید برق - ماده ب 133ابلاغیه اتصال به شبکه نیروگاه های تجدیدپذیر
 مصوبه وزیر - نرخ خرید برق - ماده ب 133ضوابط اتصال و بهره برداری نیروگاه های بادی بزرگ به شبکه سراسری برق

مصوبه وزیر - نرخ خرید برق - ماده ب 133

راهنمای طراحی سیستم های فتوولتاییک به منظور تامین انرژی الکتریکی به تفکیک اقلیم و کاربری

متن کامل قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 متن کامل قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ قانون حمایت از صنعت برق کشور قانون حمایت از صنعت برق کشور
قانون بودجه سال 1395 کل کشور قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی
دستورالعمل بند ب ماده 133 دستورالعمل بند ب ماده ۱۳۳ آیین نامه قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور آیین نامه قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1395 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ مجموعه برنامه پنج ساله پنجم توسعه مجموعه برنامه پنج ساله پنجم توسعه
آیین نامه اجرایی ماده 61 آیین نامه اجرایی ماده ۶۱