اطلس منابع انرژی های تجدیدپذیر و پاک و بهره وری کشور - انرژی زیست توده

اطلس منابع انرژی های تجدیدپذیر و پاک و بهره وری کشور - انرژی زیست توده

 • پتانسیل منابع زیست توده لجن فاضلاب شهری

   
   

  پتانسیل منابع زیست توده زراعی

   

  پتانسیل منابع زیست توده دامی

   
   
   

  اطلس مناطق دارای پتانسیل انرژی زمین گرمایی