زمان دریافت چک تضمین

زمان دریافت چک تضمین

شنبه مورخ 1401/7/2 سالن های 8،9

دوشنبه مورخ 1401/7/4 سالن های 10،11

مشارکت کنندگان میتوانند از ساعت ۹ تا ۳  با همراه داشتن مهر شرکت،معرفی نامه،رسید چک برای دریافت چک های تضمین خود اقدام نمایند