تاریخ های مهم

تاریخ های مهم

ثبت نام اولیه

شروع پیش ثبت نام

11 آذر ماه 1398

ارسال کاتالوگ

یک هفته پس از اعلام تایید پیش ثبت نام

بررسی کاتالوگ و تایید یا عدم تایید شرکت ها

یک هفته پس از دریافت کاتالوگ

واریز هزینه

3 روز پس از تایید درخواست غرفه

چک ضمانت + فرم تعهد ارزی و ریالی

حداکثر تا تاریخ 98/10/18

تغییر نوع غرفه (با تجهیزات و بدون تجهیزات)

98/10/18

مدارک تکمیلی

ارسال اطلاعات جهت درج در دایرکتوری، سایت، CD و APP موبایل

98/11/15

ارسال اسامی و عکس غرفه داران

فرم حراست

کتیبه

ارسال پاسپورت مشارکت کنندگانی که میهمان خارجی دارند

مراحل اجرایی

اخذ مجوز غرفه سازی

98/11/15

اخذ مجوز انشعاب برق

تحویل غرف خودساز

98/12/3

تحویل غرف پیش ساخته

98/12/5

ورود کالاهای سنگین نمایشگاهی

98/12/3

تحویل کارت سینه و پارکینگ غرفه داران

از 98/12/3 الی 98/12/5

جمع آوری غرف و خروج کالا

98/12/10