تاریخ های مهم

تاریخ های مهم

ثبت نام اولیه

شروع پیش ثبت نام

1401/4/25

ارسال کاتالوگ

یک هفته پس از اعلام تایید پیش ثبت نام

بررسی کاتالوگ و تایید یا عدم تایید شرکت ها

یک هفته پس از دریافت کاتالوگ

واریز هزینه

3 روز پس از تایید درخواست غرفه

چک ضمانت + فرم تعهد ارزی و ریالی

حداکثر تا تاریخ 1401/6/1

تغییر نوع غرفه (با تجهیزات و بدون تجهیزات)

1401/6/1

مدارک تکمیلی

ارسال اطلاعات جهت درج در دایرکتوری، سایت، CD و APP موبایل

1401/6/1

ارسال اسامی و عکس غرفه داران

فرم حراست

کتیبه

ارسال پاسپورت مشارکت کنندگانی که میهمان خارجی دارند

مراحل اجرایی

اخذ مجوز غرفه سازی

1401/6/5

اخذ مجوز انشعاب برق

تحویل غرف خودساز

1401/6/18

تحویل غرف پیش ساخته

1401/6/20

ورود کالاهای سنگین نمایشگاهی

1401/6/18

تحویل کارت سینه 

1401/6/19

جمع آوری غرف و خروج کالا

1401/6/24